പാലാരിവട്ടം ഫ്ലൈ ഓവർ (കടപ്പാട്: ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്)

പാലരിവട്ടം ഫ്ലൈ ഓവർ (കടപ്പാട്: പുതിയ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്)