19/10/2016 ന് ജിസിഡിഎയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഫിഫ പരിശോധനാ സംഘം