ഓർഗാനിക് പച്ചക്കറി മേള 04.09.2016 ന് രാജേന്ദ്ര മൈതാനത്ത്