കെവി സ്കൂളിന് എതിർവശത്തുള്ള E1 മുതൽ E8 ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരെ ട്രസ് വർക്ക്