സ്റ്റാഫ് പ്രൊഫൈൽ

SlNo NAME DESIGNATION
1 ശ്രീ . അബ്ദുൽ മാലിക് കെ വി സെക്രട്ടറി
2 ശ്രീമതി. ഷീബ പി.എ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
3 ശ്രീമതി. ജെബി ജോൺ സൂപ്രണ്ടിoഗ് എഞ്ചിനീയർ
4 ശ്രീമതി. ഷീബ എം എം സീനിയർ ടൗൺ പ്ലാനർ (i/c)
5 ശ്രീമതി. ശ്രീവിദ്യ വി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ (ഫിനാൻസ്)
6 ശ്രീമതി. ശ്രീദേവി സി ബി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ (റവന്യൂ)
7 ശ്രീ. സുഭാഷ് എസ് ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ
8 ശ്രീ. ശ്രീകാന്ത് ഒ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ
9 ശ്രീ. ഡേവിഡ് വൈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (i/c)
10 ശ്രീമതി. ആതിര എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (i/c)
11 ശ്രീ. ജയചന്ദ്രൻ എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (i/c)
12 ശ്രീമതി. മഞ്ജു ജവഹർ ഡെപ്യൂട്ടി ടൗൺ പ്ലാനർ
13 ശ്രീമതി. ഗ്രീഷ്മ പി ജി എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ (i/c)
14 ശ്രീമതി. ഹേമ എസ് അസിസ്റ്റൻറ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
15 ശ്രീമതി. ഉഷ എസ് എസ് അസിസ്റ്റൻറ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
16 ശ്രീ. രാഗേഷ് കെ ജി അസിസ്റ്റൻറ് ടൗൺ പ്ലാനർ
17 ശ്രീമതി. ആശലത എസ് അസിസ്റ്റൻറ് ടൗൺ പ്ലാനർ
18 ശ്രീ. അനിൽ വർഗീസ് അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ
19 ശ്രീമതി. ദിവ്യ വിജയൻ അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ
20 ശ്രീമതി. പ്രീന എ അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ
21 ശ്രീമതി. ജയശ്രീ കെ എസ് അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ
22 ശ്രീമതി. ഷൈനി ഇ കെ അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ
23 ശ്രീ. ദീപക് കെ ദാസൻ അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ
24 ശ്രീമതി. ദീപ്തി ഡി അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ
25 ശ്രീമതി. രൂപ ആർ ടി സൂപ്രണ്ട്
26 ശ്രീ. മുരളി സി കെ സൂപ്രണ്ട്
27 ശ്രീ. ധനേഷ് വി സി സൂപ്രണ്ട്
28 ശ്രീമതി. ആശ ഒ എസ് സൂപ്രണ്ട്
29 ശ്രീമതി. ബിന്ദു കെ കെ സൂപ്രണ്ട്
30 ശ്രീമതി. അനുപ്രീതി സി പി സൂപ്രണ്ട്
31 ശ്രീമതി. സിനി കെ എ സൂപ്രണ്ട്
32 ശ്രീ. വിനു കെ പൊന്നൻ സൂപ്രണ്ട്
33 ശ്രീ. മനോജ്‌ വി സി സൂപ്രണ്ട്
34 ശ്രീ. സജി കെ ഡി സൂപ്രണ്ട്
35 ശ്രീമതി. ഹേമ വാസുദേവൻ സൂപ്രണ്ട്
36 ശ്രീ. മനോജ്‌ കൃഷ്ണൻ കെ സൂപ്രണ്ട്
37 ശ്രീ. സജീവൻ സി ആർ സൂപ്രണ്ട്
38 ശ്രീ. വിനോയ് കുമാർ ടി കെ സൂപ്രണ്ട്
39 ശ്രീമതി. രാജി എൻ ആർ ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്