സ്റ്റാഫ് പ്രൊഫൈൽ

SlNo NAME DESIGNATION
1 ശ്രീമതി . ജിനു മോൾ വർഗീസ്‌ സെക്രട്ടറി
2 ശ്രീ. A. ഇമാമിൻ മുബീൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
3 ശ്രീ. പി. പി. ജോസഫ് അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
4 ശ്രീ. വി.കെ.തോമസ് അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
5 ശ്രീമതി. ആശ ഒ.എസ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ (എച്ച്.ജി.)
6 ശ്രീമതി. അനുപ്രീതി സെക്ഷൻ ഓഫീസർ (എച്ച്.ജി.)
7 ശ്രീമതി. സിനി കെ എ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ (എച്ച്.ജി.)
8 ശ്രീമതി. ബി. രമാദേവി സെക്ഷൻ ഓഫീസർ (എച്ച്.ജി.)
9 ശ്രീമതി. ബിന്ദു കെ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ (എച്ച്.ജി.)
10 ശ്രീമതി. ഷീബ പി.ആർ. സെക്ഷൻ ഓഫീസർ (എച്ച്.ജി.)
11 ശ്രീമതി. മേരി ലിമ ആന്റണി സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
12 ശ്രീമതി. വി. വി. പുഷ്പി സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
13 ശ്രീമതി. ജൂഡിത്ത് റാണി ഫെർണാണ്ടസ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
14 ശ്രീമതി. ശ്രീവിഡിയ വി. സൂപ്രണ്ട്
15 ശ്രീമതി. ശ്രീദേവി.സി.ബി. സൂപ്രണ്ട്
16 ശ്രീമതി. രൂപ ആർ.ടി. സൂപ്രണ്ട്
17 ശ്രീ. സി.കെ. മുരളി സൂപ്രണ്ട്
18 ശ്രീമതി. രാജി എൻ. ന്യായമായ പകർപ്പ് സൂപ്രണ്ട്