വിവരാവകാശ നിയമം

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 ജിസി‌ഡി‌എയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ട്.

 

Click here to download RTI Act(English)                                                     വിവരാവകാശ നിയമം (മലയാളം) ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

 

വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ‌ പ്രകാരം ഇനിപ്പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി എന്നിങ്ങനെ നിയമിക്കുന്നു:

Name

Designation

Telephone

ശ്രീ. വി കെ തോമസ്

( Assistant Administrative Officer)

അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

0484- 2206230 (extn. 107)

Shri.  എ. ഇമാമിം മുബീൻ

(അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ)

പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

0484 - 2207311

ജിനു മോൾ വർഗീസ്‌

(Secretary )

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

0484 - 2203378