വിവരാവകാശ നിയമം

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 ജിസി‌ഡി‌എയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ട്.

 

ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക / കാണുക RTI Act(English)                                                     വിവരാവകാശ നിയമം (മലയാളം) ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

 

വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ‌ പ്രകാരം ഇനിപ്പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി എന്നിങ്ങനെ നിയമിക്കുന്നു:

പേര്

പദവി

ഫോൺ നമ്പർ

ശ്രീ. വി കെ തോമസ്

(അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ)

അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

0484- 2206230 (extn. 107)

Shri.  എ. ഇമാമിം മുബീൻ

(അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ)

പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

0484 - 2207311

ശ്രീ. അബ്ദുൽ മാലിക് കെ വി

(സെക്രട്ടറി )

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

9447193838