പുനരധിവാസം


വിവിധ ഡി‌ടി‌പി പദ്ധതികൾ‌ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അധികാരികൾ പുരയിടം നൽ‌കി ബാധിത കക്ഷികളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചു. സ്കീം വൈസ് വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു


1.     രാമേശ്വരം വെസ്റ്റ്                                38 പ്ലോട്ടുകൾ

2.     എളംകുളം റോഡ്                                   85

3.     കലൂർ                                                   130

4.     എറണാകുളം സൗത്ത് കൊമേഴ്‌സ്യൽ സെന്റർ       37

5.     എളംകുളം വെസ്റ്റ് & വിപുലീകരണം                 94

6.    ടി പി കനാൽ                                            71

7.    കടവന്ത്ര വെസ്റ്റ്                                14

8.    ചിലവന്നൂർ ആസ്ഥാനം & സേവനം           11