പൊതു പരാതി

നഗരവാസികളുടെ ആവലാതികൾക്ക് പ്രായോഗിക പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ജിസിഡിഎ നിലവിലുണ്ട്.

 

നിങ്ങളുടെ ആവലാതികൾക്ക് ദയവായി ഇമെയിൽ ചെയ്യുകgcdaonline@gmail.com

 

അഴിമതി സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ദയവായി ബന്ധപ്പെടുകവിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ.