പരസ്യപ്രസ്താവന

ക്രമ നമ്പര്. വിഷയം ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക / കാണുക
1 ഓർഗനൈസേഷൻ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചുമതലകൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട്- പേജ് 1-11 2015-16 മുതൽ

ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക / കാണുക

2 ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും ഉടൻ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യും
3

മേൽനോട്ടവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഉൾപ്പടെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ മിനിറ്റുകൾക്കനുസൃതമായാണ് അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് കൂടാതെ കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി പിന്തുടരുക.കാണുക
4 ജിസിഡിഎയുടെ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറുകൾ, കെ‌ഡി‌എ നിയമങ്ങൾ
5

ജിസിഡിഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യനിർവഹണത്തിനായി പിന്തുടരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, മാനുവലുകൾ, രേഖകൾ എന്നിവ

കെഡിഎ ചട്ടങ്ങൾ, കെഎസ്ആർ, കെഎസ്&എസ്എസ്ആർ, കേരള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാനുവൽ, കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ മുതലായവ
6 ജിസിഡിഎ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതോ പിന്തുടരുന്നതോ ആയ പ്രമാണവിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്താവന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി, ജനറൽ കൗൺസിൽ മിനിറ്റ്സുകൾ
7

പൊതുഅംഗങ്ങളുടെ പ്രാതിനിത്യത്തിനായും കൂടിയാലോചനകൾക്കായും നിലവിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

N.A.
8 ബോർഡുകൾ, കൗൺസിൽ, കമ്മിറ്റികൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനോപദേശങ്ങൾ തേടുന്നതിനായി പൊതുജനത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി മീറ്റിംഗുകൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ? ആയതിന്റെ മിനുട്ട്സുകൾ പൊതുജനത്തിന് ലഭ്യമാണോ? എന്നിങ്ങനെ ബോർഡുകൾ, കൗൺസിൽ, കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രസ്താവന G.O. 47/16/LSGD DATE:16/12/16, GO.48/16/LSGD DATE:16/12/16 കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
9 പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ
പേരുകൾ, പദവികൾ, മറ്റ് വിവരങ്ങൾ
കാണുക
10 ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരതുക ഉൾപ്പടെ ജിസിഡിഎ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രതിമാസ ശമ്പളം ഉടൻ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യും
11

എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും വിവരങ്ങൾ, നിർദിഷ്ട ചിലവുകൾ, മറ്റു വിതരണ റിപ്പോർട്ട് എന്നിങ്ങനെ ഏജൻസികൾക്ക് നൽകുന്ന ബജറ്റ് വിഹിതം

ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക / കാണുക
12 സബ്സിഡി പ്രോഗ്രാം
നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതി
N.A
13 ഇളവുകൾ, അനുമതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം
ലഭിച്ചവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
N.A.
14

ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തന സമയം ഉൾപ്പടെ പൗരന്മാർക്ക് ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന്

N.A
15 മറ്റു വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് N.A.
16 റവന്യു വകുപ്പിന്റെ അധികാരി

ശ്രീമതി. ശ്രീദേവി സി ബി
അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ, ജിസിഡിഎ

17

എല്ലാ വർഷവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു വിവരങ്ങൾ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി, ജനറൽ കൗൺസിൽ മിനുട്ട്സ്, വിവരാവകാശം മുതലായവ