സർക്കുലറുകളും ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനകളും

ക്രമ നമ്പര്. തീയതി തരം വിഷയം കാണുക
1 02/03/2017 പ്രസ് റിലീസ്  പത്രക്കുറിപ്പ് കാണുക
2 01/04/2017 നോട്ടീസ്  സ്ഥിര നിക്ഷേപം / കാലാവധി നിക്ഷേപം, ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി  കാണുക
3 02/08/2017 നോട്ടീസ്  എംപാനെല്ലിംഗ് ആർക്കിടെക്റ്റുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷ കാണുക
4 20/09/2017 നോട്ടീസ് വൈറ്റ് പേപ്പർ കളർ ഡ്രോയിംഗും മാപ്പുകളും കണ്ടെത്തുന്നതിന് പ്ലോട്ടിംഗിൽ സ്കാനിംഗ് (മോണോ കളർ)  കാണുക
5 03/02/2018 നോട്ടീസ് കൊച്ചിയിലോ സമീപ സ്ഥലങ്ങളിലോ ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്റ്റുകളുടെയോ കമ്പനികളുടെയോ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചിൻ ഡവലപ്മെൻറ് അതോറിറ്റി മുദ്രയിട്ട അപേക്ഷകൾ ആസൂത്രണം, ഡിസൈനിംഗ്,
വാസ്തുവിദ്യാ മേൽനോട്ടം, പ്രോജക്റ്റുകളുടെ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി 3
വർഷത്തേക്ക് അവരുടെ എംപാനൽമെന്റിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ജിസി‌ഡി‌എ ഏറ്റെടുത്തു.
കാണുക
6 15/5/2018 നോട്ടീസ് ആർക്കിടെക്റ്റുകളുടെ എംപാനൽമെന്റ്  കാണുക
7 24/9/2018 Quotation അംഗീകൃത മൂല്യനിർണ്ണയക്കാരനിൽ നിന്നുള്ള താൽപ്പര്യം: - ജിസിഡിഎയുടെ ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം  കാണുക