കോടതി കേസുകൾ

ക്രമ നമ്പര്. പേര് കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക
13 കേസ് റിപ്പോർട്ട് തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല (പ്രത്യേക തഹസിൽദാർ ജിസിഡിഎ) 2016 റിപ്പോർട്ട് കാണുക
12 കേസ് റിപ്പോർട്ട് ജിസി‌ഡി‌എ 2016 റിപ്പോർട്ട് കാണുക
11 സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ 2016 റിപ്പോർട്ട് കാണുക
10 സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ 2015 റിപ്പോർട്ട് കാണുക
9 സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ 2014 റിപ്പോർട്ട് കാണുക
8 സ്യൂട്ട രജിസ്റ്റർ 2013 റിപ്പോർട്ട് കാണുക
7 സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ 2012 റിപ്പോർട്ട് കാണുക
6 സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ 2011 റിപ്പോർട്ട് കാണുക
5 സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ 2010 റിപ്പോർട്ട് കാണുക
4 സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ 2009 റിപ്പോർട്ട് കാണുക
3 സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ 2008 റിപ്പോർട്ട് കാണുക
2 സ്യൂട്ട രജിസ്റ്റർ 2007 റിപ്പോർട്ട് കാണുക
1 സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ 2006 റിപ്പോർട്ട് കാണുക