മീറ്റിംഗുകളുടെ മിനിറ്റ്

സീരി.നം. വിഷയം  കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക
3 ജെ‌എൻ‌ഐ‌എസിൽ ഐ‌എസ്‌എൽ മത്സരങ്ങൾ -  24-09-2016 കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക
2 ജെ‌എൻ‌ഐ‌എസിൽ ഐ‌എസ്‌എൽ മത്സരങ്ങൾ -  20-09-2016 കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക
1 ജെ‌എൻ‌ഐ‌എസിൽ ഫിഫ ലോകകപ്പ് - 27-08-2016 കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക