കുടിശ്ശികക്കാരുടെ പട്ടിക

ക്രമ നമ്പര്. വിഭാഗം സ്കീമുകൾ ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക / കാണുക
1 റവന്യു 1

എടത്തല ഹൗസിംഗ് സ്‌കീം

രാമേശ്വരം വെസ്റ്റ്

കുടിശ്ശികക്കാരുടെ പട്ടിക R1
2 റവന്യു 2

കലൂർ മാർക്കറ്റ്

പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിനു സമീപം പനമ്പിള്ളി നഗർ

ഗാന്ധി നഗർ ഗോഡൗൺ

കടവന്ത്ര മാർക്കറ്റ്

കെ‌എസ്‌ആർ‌ടി‌സിക്ക് സമീപമുള്ള ബങ്കുകൾ

അംബേദ്കർ സ്റ്റേഡിയം

ഗാന്ധി നഗർ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന് എതിർവശത്തുള്ള ഷോപ്പുകളും ഓഫീസ്‌ സ്‌പേസും

പനമ്പിള്ളി നഗർ

കലൂർ ആർ‌ബി‌ഐക്ക് സമീപം ഷോപ്പുകൾ‌

W J H S - കലൂർ

എളംകുളം വെസ്റ്റ്

H I G ഫ്ലാറ്റ് -ഗാന്ധിനഗറിന് സമീപം

ജെ എൻ ഐ എസ്

ജെ എൻ ഐ എസ് സമീപത്ത്

സ്പാൻ ആർ.ഒ.ബി

കുടിശ്ശികക്കാരുടെ പട്ടിക R2
3 റവന്യു 3

സിഎംഡിഎസ്

സിഎംഡിഎസ് (ഓഫീസ് സ്ഥലം)

വെളി മൈതാൻ

കാക്കനാട്

കിൻകോ ജെട്ടി

ഗാന്ധി നഗർ

പനമ്പിള്ളി നഗർ ബങ്കുകൾ & പനമ്പിള്ളി നഗർ (പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ്)

മണപ്പാട്ടിപ്പറമ്പ് ബങ്കുകൾ

പൊതു ചിലവ്

കുടിശ്ശികക്കാരുടെ പട്ടിക R3