ജെ.എൻ.എൽ സ്റ്റേഡിയം കലൂർ

 

സ്റ്റേഡിയം റൂഫിംഗ് ഘടനാപരമായ സൃഷ്ടികളും പെയിന്റിംഗും..