പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കൽ (PMAY)


ജി
.സി.ഡി. അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന 21 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പി.എം..വൈ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി G.O. (Rt) No. 3059/2018/LSGD dated 02.12.2018 ഉത്തരവിലൂടെ ജി.സി.ഡി.എയെ നിയമിച്ചു. അമൃതകുടീരത്തിലെ 118 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ജിസിഡിഎ വിശദ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സംസ്ഥാനതല വിലയിരുത്തൽ സമിതിക്ക് അയച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.