പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോഗ നടപ്പാക്കൽ

 

 

ജി.സി.ഡി.എ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന 21 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പി.എം.എ.വൈ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ജി.സി.ഡി.എയെ ജി.ഡി.എ നിയമിച്ചു. കുടുമ്പശ്രീ ജി.ഒ. അമൃതകുടീരത്തിന്റെ 118 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ജിസിഡിഎ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കി, ഡിപിആർ സംസ്ഥാനതല വിലയിരുത്തൽ സമിതിക്ക് അയച്ചു.