ഡൗൺലോഡ്സ്

ജിസി‌ഡി‌എയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവതരണം

 

കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവ് സ്കീമിലെ (സിഎംഡിഎസ്) അവതരണം

 

ലാൻഡഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

 

പുതുതായി നിയമിച്ച ജീവനക്കാർക്കുള്ള പോലീസ് പരിശോധന ഫോം

 

ജീവനക്കാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷ

 

പുതുതായി നിയമിച്ച ജീവനക്കാർക്കുള്ള മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 

ജി‌പി‌എഫ്: റീഫണ്ട് ചെയ്യാനാകാത്ത അഡ്വാൻസുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷ

 

അപേക്ഷാ ഫോം വിടുക

 

സൈറ്റ് കൈമാറുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരം

 

നിർമ്മാണത്തിലെ അഴിമതിയുടെ പ്രശ്നമേഖലകൾ

 

ദില്ലി 2014 ലെ നിരക്കുകളുടെ സി‌പി‌ഡബ്ല്യുഡി വിശകലനം - വാല്യം 1

 

ദില്ലി 2014 ലെ നിരക്കുകളുടെ സി‌പി‌ഡബ്ല്യുഡി വിശകലനം - വാല്യം 2

 

ദില്ലി നിരക്കിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ 2014

 

ചെലവ് സൂചിക കേരളം

 

കേരള പിഡബ്ല്യുഡി നിരീക്ഷിച്ച ഡാറ്റ

 

കേരള പിഡബ്ല്യുഡി മാനുവൽ 2012

 

CPWD പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ - വോളിയം 1

 

CPWD പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ - വോളിയം 2

 

ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിന്റെ CPWD ഹാൻഡ്‌ബുക്ക്

 

ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ആസൂത്രണത്തിന്റെ CPWD ഹാൻഡ്‌ബുക്ക്