ഭരണം

                                               

ശ്രീ. എ സി മൊയ്ദീൻ(മന്ത്രി) ശ്രീ. വി. സലീം (ചെയർമാൻ) ശ്രീ. ജെബി ജോൺ‌  (സെക്ററ്റെറി)
ബഹു. എൽ.എസ്.ജി.ഡി മന്ത്രി ചെയർമാൻ ജി.സി.ഡി.എ. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ, ജിസിഡിഎ