ഭരണ നിർവഹണംശ്രീ. എം.വി. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ശ്രീ. കെ ചന്ദ്രൻ പിള്ള ശ്രീ. അബ്ദുൽ മാലിക് കെ.വി.
ബഹു. എൽ.എസ്.ജി.ഡി മന്ത്രി ചെയർമാൻ ജി.സി.ഡി.എ. സെക്രട്ടറി