ഡിസിബി

Sl.No Month/Half Year/Year  Section View/Download
1
August  2016
Revenue   Download
 
 
  Estate  Download
2 September 2016 Revenue Download
 
 
  Estate Download
3 October 2016 Revenue Download
 
  Estate Download 
4   November 2016 Revenue Download
 
Estate Download
5 December 2016 Revenue Download
 
Estate Download

DCB 2017

സീരി.നം മാസം / അർദ്ധ വർഷം / വർഷം വിഭാഗം കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക
1  ജനുവരി 2017  വരുമാനം കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക
     എസ്റ്റേറ്റ്  കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക
2 ഫെബ്രുവരി 2017 വരുമാനം കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക
    എസ്റ്റേറ്റ് കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക