അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്

 

Sl.No Year                            Report
12 2017-2018  View report
11 2016-2017 View report
10 2015-2016 View report
9 2014-2015 View report
8 2013-2014  View  report
7 2012-2013 റിപ്പോർട്ട് കാണുക
6 2011-2012 View report
5 2010-2011 View report
4 2009-2010 View report
3 2008-2009 റിപ്പോർട്ട് കാണുക
2 2007-2008 റിപ്പോർട്ട് കാണുക
1 2006-2007  റിപ്പോർട്ട് കാണുക