നേട്ടങ്ങൾ


ജിസി‌ഡി‌എയുടെ നഗര‌ വികസന സ്കീമുകളുടെ പട്ടിക


ക്രമ നമ്പർ

സ്കീമുകളുടെ പേര്


വിസ്തീർണ്ണം

സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയ തീയതിയും ഓർഡറും

1.

എം.ജി. റോഡ് II

4.10

G.O. (MS) 289/69 dated 13.10.1969 ഗസ്റ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 21/10/69

2.

എളംകുളം വെസ്റ്റ്

62.87

G.O. (MS) 290/69 dt. 15.10.1969 ഗസ്റ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 21/10/69

3.

കലൂർ

45.94

G.O.(MS)106/71 dt.21.07.71

G.O.(RT) No. 5805/94/LAD dt. 12.12.94

4.

എറണാകുളം ഫോർഷോർ വീണ്ടെടുക്കൽ (കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവ്)

25.29

G.O.(MS) 78/71 dt. 17.06.71

5.

പാട്ടുപുരയ്ക്കൽ, തൃക്കാക്കര

220.00

G.O. (MS) 126/71/LAD dated 19.08.71

6.

എം.ജി. റോഡ് I

6.30

G.O. (MS) 133/71/LAD dated 28.08.71

7.

തോട്ടക്കാട്ടുകര ആലുവ

74.00

G.O. (MS) 207/73/LA & SWD dated 17.05.73

8.

തേവര പേരണ്ടൂർ കനാൽ I

29.95

G.O.(MS) 228/73/LA & SWD dated 30.05.1973

9.

തേവര പേരണ്ടൂർ കനാൽ I & II

14.50

G.O.(MS) 18/78/LA & SWD dt. 25.01.1978

10.

എളംകുളം നോർത്ത്

57.32

G.O.(MS) 44/74/LA & SWD dt. 26.02.1974

11.

രാമേശ്വരം വെസ്റ്റ്

142.00

G.O.(MS) 129/74/LA & SWD dt. 14.06.1974

12.

എറണാകുളം സൗത്ത് കൊമേഴ്സ്യൽ സെന്റർ

11.53

G.O.(MS) 137/74/LA & SWD dt. 18.06.1974

13.

എളംകുളം റോഡ്

86.75

G.O.(MS) 116/75/LA & SWD dt. 15.05.1975

14.

ആലുവ വിസിനിറ്റി കൺ‌ട്രോൾ

6.60

G.O.(MS) 201/77/LA & SWD dt. 22.07.1971

15.

എളംകുളം വെസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ

118.00

G.O.(MS) 329/77/LA & SWD dt. 16.11.1977

16.

പേരണ്ടൂർ റോഡ്

76.00

G.O.(MS) 345/77/LA & SWD dt. 30.11.1977

17.

കടവന്ത്ര റോഡ്

23.48

G.O.(MS) 247/78/LA & SWD dt. 24.10.1978

18.

കൊച്ചി കപ്പൽശാലയുടെ സമീപ പ്രദേശം

12.50

G.O.(MS) 264/80/LA & SWD dt. 24.10.1978

19.

എറണാകുളം സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കോംപ്ലക്സ്

56.68

G.O.(MS) 56/81/LA & SWD dt. 25.03.1981

20.

ചർച്ച് ലാൻഡിംഗ് റോഡ് I & II

16.47

G.O.(MS) 70/84/LA & SWD dt. 13.03.1984

21.

എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്രദേശം

40.00

G.O.(MS) 108/84/LA & SWD dt. 16.04.1984

22.

ആലുവ കൊട്ടാരക്കടവ്‌

8.00

G.O.(MS) 100/85/LA & SWD dt. 16.05.1985

23.

കലൂർ പാലാരിവട്ടം റോഡ്

76.00

G.O.(MS) 75/86/LA & SWD dt. 07.04.1986

24.

എളംകുളം ഈസ്റ്റ്

76.50

G.O.(MS) 53/88/LAD dt. 30.03.1988

25.

ജനറൽ പ്ലാനിംഗ് സ്കീമുകൾ(സെൻട്രൽ സിറ്റി കൊച്ചിക്കായുള്ള ഘടന പദ്ധതി)

275.85 കിലോമീറ്റർ

G.O(MS) No. 103/91/LAD dated 20.03.91