ജിസിഡിഎ വെബ്ബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

കൊച്ചി മെട്രോപോളിറ്റൻ പ്രദേശത്തിൻറെ ആസൂത്രിതവികസനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് വിശാല കൊച്ചി വികസന അതോറിറ്റിയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനമായ കൊച്ചി സിറ്റി, കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ, 9 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, 21 പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പടെ 632 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ളതാണ് ജിസിഡിഎയുടെ അധികാരപരിധി.

ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ


  • JNI stadium Kaloor

  • kettuvallam bridge

  • laser show

  • marine drive shopping complex

GOVERNANCE

ശ്രീ. എം. വി. ഗോവിന്ദൻബഹു. എൽ.എസ്.ജി.ഡി മന്ത്രി

ശ്രീ. കെ ചന്ദ്രൻ പിള്ളചെയർമാൻ ജി.സി.ഡി.എ.

ശ്രീ. അബ്ദുൽ മാലിക് കെ വിസെക്രട്ടറി ജി.സി.ഡി.എ.

News & updates

will update soon